Amedeo
SYMBIOSYS OF
PURPOSE & STYLE
Follow us

Paieška

Parduotuvė

Dar viena diena 🇺🇦 I Marianna Glynska

30.00

Kategorija:

Aprašymas

PROJECT ONE MORE DAY – #2
All project’s artworks will be presented during the Art Compensa Art Fair Tickets: https://www.bilietai.lt/…/tarptautine-meno-muge-art…/
1- „There was Nothing I Could Do“ -February 26, 2022, -2 days after the war started in Ukraine. February 24, I couldn’t believe it was happening for real, the mind refused to accept the harsh reality. As the war escalated and there appeared more information about the first war victims, I felt helpless as „there was nothing I could really do“, except make art that would show my experience and reflections on what was going on around.
2 – „It Is Just War, Nothing Personal“ – the work was created back in 2014 as my response to the beginning of the conflict in the east of Ukraine, it has been going on for years, and now when the full-scale war began, I came back to that work again, slightly redoing it. -It is just Business, nothing personal becomes it is just war, nothing personal
3 „Calm Down“ -March 24, 2022 – a month since the beginning of the war in Ukraine. There are more and more war victims; buildings, plants, airports are destroyed, people lose their family members. It becomes unbearable to read the news. It’s heart-breaking to read the people’s stories who were forced to leave, whose apartments, houses were destroyed. Anxiety takes over, it’s difficult to concentrate on mundane tasks, you don’t know what tomorrow will bring, the air raid sirens wake you up in the morning. But you tell yourself: Calm Down, calm down, calm down
4. „Should I leave or Stay?“ – March 10, 2022 – Some of my friends left Ukraine. Temporarily, as they say. Some of my relatives left Ukraine. I didn’t know what I should do. I didn’t know if it was safe to stay in my house or not. I didn’t know if I should stay or leave
5. „Attention! Entrance to Bomb Shelter“ -February 28, 2022 – I am walking in the town where I live. People look anxiously all around, and then in the city center I see the sign: Attention! Entrance to Bomb Shelter, -a disturbing reminder that suddenly your world went upside down and you live in a disturbing reality, where things are far from being normal.
6.“ Dance With Me Life, Dance With Me Death“ – the work was created back in 2020 but never got exposed. My reflections on Life, Death, and now you are in a way forced to navigate between Life/Death realm with death being so close. But now it’s not just melancholic reflections or philosophy readings but the disturbing reality, in which people die prematurely.
7. „Hope“ – March 14, 2022 – I talk with my friend who is in a different town via phone. We share our experiences, our memories – and Hope that we’ll meet in the nearest future and will share more things together
8. „Breaking Free“ – the work was created in 2012, never exposed before, now it sounds relevant to what’s going on all around
9. „Does Death Have a Face“ – the work was created in 2012, never exposed before, now it sounds relevant to what’s going on all around
10. „Untitled“ – the photograph itself was made long time ago, and now for me it’s like the face of Ukraine
****
PROJEKTAS DAR VIENA DIENA – #2
1 – „Nebuvo nieko, ką galėčiau padaryti“ – 2022 m. vasario 26 d., praėjus 2 dienoms po karo Ukrainoje pradžios. Vasario 24 d., Negalėjau patikėti, kad tai vyksta iš tikrųjų, protas atsisakė priimti žiaurią tikrovę. Karui įsibėgėjus ir pasirodžius vis daugiau informacijos apie pirmąsias karo aukas, jaučiausi bejėgis, nes „nebegalėjau nieko padaryti“, išskyrus kūrybą, kuri parodytų mano patirtį ir apmąstymus apie tai, kas vyksta aplinkui.
2 – „Tai tik karas, nieko asmeniško“ – kūrinys sukurtas dar 2014 m., kaip mano atsakas į konflikto Ukrainos rytuose pradžią, jis tęsiasi ne vienerius metus, o dabar, kai vyksta plataus masto karas. pradėjau, vėl grįžau prie to darbo, šiek tiek jį perdarydamas. -Tai tik verslas, nieko asmeniško netampa, tai tik karas, nieko asmeniško.
3 „Nusiramink“ – 2022 m. kovo 24 d. – mėnuo nuo karo Ukrainoje pradžios. Karo aukų daugėja; sunaikinami pastatai, augalai, oro uostai, žmonės netenka šeimos narių. Pasidaro nepakeliama skaityti naujienas. Skauda skaityti žmonių pasakojimus, kurie buvo priversti išvykti, kurių butai, namai buvo sugriauti. Apima nerimas, sunku susikoncentruoti į žemiškas užduotis, nežinai, ką atneš rytojus, ryte pažadina oro antskrydžio sirenos. Bet tu sakai sau: nusiramink, nusiramink, nusiramink
4. „Ar turėčiau išvykti ar pasilikti?“ – 2022 m. kovo 10 d. – Kai kurie mano draugai išvyko iš Ukrainos. Laikinai, kaip sakoma. Kai kurie mano giminaičiai išvyko iš Ukrainos. Aš nežinojau, ką turėčiau daryti. Nežinojau, ar saugu likti mano namuose, ar ne. Aš nežinojau, ar man likti, ar išeiti
5. „Dėmesio! Įėjimas į bombų prieglaudą“ – 2022 m. vasario 28 d. – Aš vaikštau mieste, kuriame gyvenu. Žmonės susirūpinę žvalgosi aplinkui, o tada miesto centre pamatau ženklą: Dėmesio! Įėjimas į Bomb Shelter – nerimą keliantis priminimas, kad staiga jūsų pasaulis apvirto aukštyn kojomis ir jūs gyvenate nerimą keliančioje realybėje, kur viskas toli gražu nėra įprasta.
6.“ Dance With Me Life, Dance With Me Death“ – kūrinys buvo sukurtas dar 2020 m., tačiau niekada nebuvo atskleistas. Mano apmąstymai apie gyvenimą, mirtį ir dabar jūs tam tikra prasme esate priversti naršyti tarp gyvenimo ir mirties sferos, kai mirtis yra taip arti. Tačiau dabar tai ne tik melancholiški apmąstymai ar filosofijos skaitymai, bet ir nerimą kelianti tikrovė, kurioje žmonės miršta anksčiau laiko.
7. „Viltis“ – 2022 m. kovo 14 d. – telefonu kalbuosi su savo draugu, kuris yra kitame mieste. Dalinamės savo patirtimi, prisiminimais ir tikimės, kad artimiausiu metu susitiksime ir pasidalinsime dar daugiau
8. „Breaking Free“ – kūrinys sukurtas 2012 m., niekada anksčiau neeksponuotas, dabar skamba aktualiai tam, kas vyksta aplinkui
9. „Ar mirtis turi veidą“ – kūrinys sukurtas 2012 m., anksčiau neeksponuotas, dabar skamba aktualiai tam, kas vyksta aplinkui
10. „Be pavadinimo“ – pati nuotrauka daryta seniai, o dabar man tai kaip Ukrainos veidas
Darbo dydis: 297×420